• Xidmət: Elanın seçilməsi
  • Əməliyyatın müddəti: gün
  • Elan:
  • Məbləğ: 25 рублей (ödəmə rubl vasitesile həyata keçir)